Trademark Registry Exchange (TREx)

Eviti el registre de dominis per part de tercers i protegeixi eficaçment les seves marques

Per a fer encara més senzilla i segura la protecció de marques per a les empreses, el Trademark Clearinghouse ha desenvolupat un nou servei denominat Trademark Registry Exchange (TREx). Aquest servei està dirigit a titulars de marques que ja han inscrit les seves marques en el TMCH i busquen una protecció encara més eficaç enfront del registre fet per tercers més enllà de la fase Sunrise. El sistema TREx bloqueja tots els registres de domini no permesos coincidents amb la marca protegida en el TMCH en determinats nTLD. El servei va, per tant, més enllà del mer servei de notificació (servei de reclamacions de marques) en la fase de disponibilitat general (General Availability).

Aquest sistema és molt més efectiu que el registre individual de cadascun dels dominis!

Sol·liciti una oferta per al servei TMCH
TREx

Quins dominis es protegeixen?

El servei TREx abasta tots els dominis que coincideixen amb la marca que ha estat dipositada en el TMCH. Si Vostè ha registrat la marca “Color” en el TMCH, el sistema TREx protegirà tots els dominis “Color” per a determinats nous gTLDs. TREx s’ofereix com un paquet global i abasta actualment tots els nous gTLDs de la fase 1. Està prevista l’ampliació a gTLDs addicionals.

Dominis de nivell superior inclosos en TREx
(a juny de 2018)

Paquet de TLDs fase 1:

Preguntes freqüents sobre el servei TREx

Durant quin període estan protegits els dominis de marca mitjançant TREx?

El període de vigència de TREx ascendeix a un any i pot prolongar-se en qualsevol moment altre any més. Si la inscripció d’una marca en el TMCH acaba abans que venci el termini anual, també finalitzarà automàticament el servei TREx.

Què succeeix si un altre titular de marca també té drets sobre el nom de domini?

Llavors es produeix un “override”. Si l’altra empresa és titular d’una marca idèntica i l’ha dipositat en TMCH, també té dret a registrar el domini amb el nom de marca. No obstant això, en aquest cas tant Vostè com l’agent TMCH encarregat rebran la informació pertinent.

En què es diferencia TREx de DPML?

TREx és similar a DPML. Tots dos serveis bloquegen registres de domini il·lícits per part de tercers. DPML va ser creat per l’empresa Dònuts i està disponible per a 238 TLD. TREx ho ofereix directament TMCH i, actualment, abasta els TLD a dalt indicats – és a dir diferents dels protegits per DPML. Està prevista una ampliació contínua.

Com puc saber si els TLD amb el meu nom de marca poden protegir-se realment?

Abans d’activar TREx per a una determinada etiqueta de domini, TREx comprova l’estat i el qualifica o bé com “eligible”, és a dir admissible o bé com no disponible o per la seva nomenclatura en anglès “not available”, és a dir que no és possible la protecció.
En cas de “not available” pot haver-hi dues causes per les quals TREx no pugui procedir:

  • El nom de domini ja ha estat registrat amb anterioritat.
  • El nom de marca va ser exclòs en aquest TLD i per tant no està disponible per a TREx.

Però, per què no estan protegits alguns dominis?

Després de l’activació de TREx per a una inscripció de marca determinada s’informa l’usuari de si els TLD corresponents a la mateixa estan protegits segons l’esperat o no. En cas de “no protegit”, aquest domini no pot ser protegit per TREx. Això pot deure’s a diverses causes:

  • “Registrat”: El domini ja estava registrat abans de l’entrada en vigor de TREx
  • “Exempt”: Aquest domini està exclòs en general de TREx, perquè l’oficina de registre ha establert altres mecanismes per a la protecció de marca (per exemple, classificació Premium o verificació de drets)
  • “Override”: Aquest domini va ser registrat ja per una altra empresa amb una marca idèntica
  • “Uns altres”: Altres motius que afecten el servei TREx

Com pot donar-se d'alta en el servei TREx?

Només pot donar-se en el servei TREx a través d’un agent acreditat de Trademark Clearinghouse, com per exemple EBRAND. Si està interessat en què l’assessorem, posi’s en contacte amb nosaltres!